Zebrania | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Zebrania

 

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

Zebranie

12.09.2016

(poniedziałek)

godz. 17.30

Zebranie organizacyjne. Omówienie spraw organizacyjnych, wspólne planowanie pracy na rok szkolny 2016/2017. Prezentacja przez psychologa oferty w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, socjalnej i materialnej. Informacja na temat egzaminów gimnazjalnych (kl. 3).
Zebranie

12.10.2016

(środa)

godz. 1800

Informacja na temat bieżących wyników edukacyjnych  i zachowania uczniów. Zaprezentowanie szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki oraz klasowego programu wychowawczego.
Zebranie

09.11.2016

(środa)

godz. 1800

Po zebraniu z wychowawcą nastąpi środa otwarta

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami, informacja o postępach ucznia, analiza trudności, oraz realizacji obowiązku szkolnego.

Zebranie

07.12.2016

(środa)

godz. 1800

Informacja na temat wyników edukacyjnych, zachowania, absencji uczniów również w perspektywie klasyfikacji śródrocznej.

Ustalenia dotyczące: uzupełnienia braków w zakresie dydaktycznym;

rozwiązania problemów wychowawczych; realizacji obowiązku

szkolnego.

Zebranie

18.01.2017

(środa)

godz. 1800

Zebranie podsumowujące naukę w I semestrze – wyniki klasyfikacji śródrocznej. Informacje dla klas III o zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, propozycja konsultacji z zakresu preorientacji zawodowej.
Zebranie

15.03.2017

(środa)

godz. 1800

 

Po zebraniu z wychowawcą nastąpi środa otwarta

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, monitorowanie bieżących wyników edukacyjnych i zachowania ucznia.

Na zebraniach w klasach 3 omówienie organizacji egzaminu gimnazjalnego dla klas 3. Monitorowanie bieżących wyników w nauce.

Zebranie

26.04.2017

(środa)

godz. 1800

Po zebraniu z wychowawcą nastąpi środa otwarta

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami, informacja o postępach ucznia, analiza trudności, absencja.

Zebranie

31.05.2017

(środa)

godz. 1800

 

Informacja na temat przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

Ustalenia dotyczące możliwości podwyższenia oceny proponowanej (rodzic – nauczyciel lub wychowawca).

 W sytuacjach szczególnych lub przy wystąpieniu ważnych powodów wychowawca klasy za zgodą lub na wniosek Dyrektora Gimnazjum może przełożyć termin zebrania lub zwołać zebranie poza ustalonym terminarzem.

 

I półrocze – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

01.09.2016 r. – 17.01.2017 r.

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji – 16.01.2017 r. (poniedziałek)

 II półrocze

18.01.2017 r. – 23.06.2017 r.

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej –14.06.2017 r.