Zasiłki | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Zasiłki

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wysokość dochodów rodziców powinna być potwierdzona stosownym zaświadczeniem. Konieczne jest również potwierdzenie dotyczące zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:

„JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”

   wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania