Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.