Regulamin Samorządu Uczniowskiego | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

I. Postanowienia Ogólne

 1. Samorząd uczniowski działa w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
 2. Samorząd uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
 3. SU jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
 4. Zasady wybierania organów SU określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik regulaminu SU.

II. Organy Samorządu

 1. Organami Samorządu są:
  1. przewodniczący Rady SU
  2. z-ca przewodniczącego Rady SU
  3. Rady klasowe
 2. Rada samorządu uczniowskiego składa się z kilku osób nie więcej jak 8:
  1. przewodniczącego
  2. z-cy przewodniczącego
  3. sekretarza
  4. skarbnika
 3. O liczebności Rady Klasowych decydują samorządy klasowe.

III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 1. Przewodniczący Rady SU:
  1. reprezentuje Samorząd Uczniowski
  2. kieruje pracą Rady SU
  3. przewodniczy obradom Rady SU
  4. przydziela zadania poszczególnym sekcjom
  5. organizuje współpracę Rady SU z radami klasowymi
 2. Rady SU:
  1. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu
  2. opracowuje prace Samorządu
  3. redaguje, wydaje, rozprowadza gazetkę szkolną
  4. reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią
  5. informuje o prawach i obowiązkach uczniów
  6. nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół
  7. gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych
  8. prowadzi ewidencje dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku na zebraniu przewodniczących Rad klasowych
  9. dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora Szkoły
 3. Zebranie Przewodniczących Rada Klasowych:
  1. proponuje zmiany w Regulaminie SU
  2. Powołuje Komisje Wyborcze
  3. Przyjmuje roczne sprawozdania z działalności finansowej Rady SU i przedstawia je ogółowi uczniów
  4. Sporządza protokoły z posiedzeń
 4. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki Organizacyjne, w tym lokale oraz stale współpracuje z Radą poprzez Opiekuna Samorządu.

IV. Kadencja władz

 1. Kadencja wszystkich organów samorządu trwa 1 rok szkolny.
 2. Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenia nauki, zmiana szkoły, itp.).
 3. Wybory Rady SU odbywają się we wrześniu każdego roku.
 4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych zgodnie z regulaminem.

V. Opiekun Samorządu

 1. Opiekun SU Wybiera Rada SU.
 2. Rolą Opiekuna jest doradzenie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizacji jego zadań.

VI. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU

 1. Uczniowie przyjmują regulamin SU oraz mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach w poszczególnych oddziałach przy frekwencji powyżej 50 %
  1. zwołującymi i prowadzącymi zebrania są przewodniczący Rad Klasowych
  2. Zbiorcze wyniki głosowań ustala zebranie Przewodniczących Rad Klasowych
  3. Uchwały w sprawie Regulaminu SU podejmowane są zwykłą większością głosów

VII. Dokumentacja samorządu uczniowskiego

 1. Regulamin samorządu.
 2. Zeszyt protokołów Rady SU i Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych.
 3. Roczny plan pracy samorządu.
 4. Regulamin wyborów organów SU.
 5. Księga wpływów i wydatków.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowu osób uprawnionych do głosowania (50%+1).
 2. Posiedzenia, zebrania przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub Opiekun SU. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.
 3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w trybie opisanym w rozdziale VI.
 4. Regulamin SU jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 5. Sposób udostępniania regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU.