Regulamin korzystania z boisk szkolnych | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Regulamin korzystania z boisk szkolnych

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK SZKOLNYCH
 1. Boiska są własnością m. st. Warszawy, zarządzaną i użytkowaną przez Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126.
 2. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zadań programowych uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126.
 3. W godzinach pracy szkoły w czasie lekcji na boiskach szkolnych mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają w tym czasie zajęcia wychowania fizycznego lub inne zajęcia sportowe.
 4. Uczniowie nie mają prawa przebywać na boiskach szkolnych w czasie przerw bez opieki nauczyciela – instruktora.
 5. Wychodzenie ucznia z boisk w czasie lekcji wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych jest możliwe tylko za zgoda nauczyciela – instruktora.
 6. Poza godzinami pracy szkoły z boiska mogą korzystać również osoby prywatne oraz grupy zorganizowane po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji terminu oraz uzgodnieniu warunków z dyrektorem szkoły.
 7. Boiska otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 na zajęcia szkolne, a od godziny 16.00 do godziny wskazanej przez dyrektora szkoły (w zależności od pory roku) dla społeczności lokalnej.
 8. Bezwzględna cisza na boisku szkolnym obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.
 9. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, z boisk należy korzystać zgodnie z ich
  przeznaczeniem.
 10. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie boiska należy powiadomić pracowników szkoły.
 11. Na terenie boisk sportowych zabrania się:
  1. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  2. przeszkadzania zorganizowanym grupom;
  3. używania butów typu: korki, kolce itp.;
  4. jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, na rolkach, na deskorolkach itp.;
  5. wprowadzania psów oraz innych zwierząt;
  6. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;
  7. wchodzenia na ogrodzenie;
  8. pozostawiania śmieci;
  9. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
  10. kopania piłką w ściany budynku szkolnego i budynków sąsiadujących z
   boiskiem szkolnym.
 12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
 13. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu po zakończonych zajęciach szkolnych.
 14. Osoby korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania tych działań i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
 15. Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu boisk przez służby porządkowe i policję każdej osoby niestosującej się do powyższych zasad.
 16. Niezastosowanie się do ww. zasad rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego w myśl art. 51 § 1 i 2, art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r – Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756), a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego w myśl art. 193 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami).
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO
 1. Na boiska szkolne wychodzimy i przebywamy wyłącznie pod opieką nauczyciela
  (instruktora – opiekuna).
 2. W czasie przebywania na boiskach szkolnych można korzystać z przyrządów, urządzeń i przyborów sportowych jedynie za zgodą i pod wyraźnym nadzorem nauczyciela – instruktora.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel – instruktor sprawdza stan nawierzchni boisk
  (nierówności, niebezpieczne przedmioty) oraz stan techniczny urządzeń i przyrządów
  znajdujących się na boiskach.
 4. Korzystanie z boisk szkolnych oraz urządzeń sportowych musi być zgodne z ich
  przeznaczeniem.
 5. Dbamy o porządek na boiskach oraz szanujemy sprzęt sportowy.
 6. Wobec osób, które nie będą przestrzegały powyższych zasad i umyślnie powodowały szkody będą wyciągane konsekwencje.
 7. Dyrekcja Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 w Warszawie nie bierze odpowiedzialności za wypadki osób, które nie były pod nadzorem nauczyciela lub instruktora ww. szkoły.