Regulamin biblioteki szkolnej | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Regulamin biblioteki szkolnej

§ 1 Organizacja biblioteki

 1. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku szkoły i zawiera:
  1. czytelnię multimedialną ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) – 4 stanowiska komputerowe + stanowisko komputerowe z projektorem i ekranem;
  2. wypożyczalnię – 10 500 jednostek inwentarzowych i czytelnię na 32 stanowiska uczniowskie.
 2. W bibliotece zatrudniono nauczycieli bibliotekarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora szkoły.
  2. zadania nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków oraz w planie pracy.
 3. Biblioteka realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły.
 4. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
 5. Dyrektor zapewnia bibliotece odpowiednio wyposażone pomieszczenia, warunkujące jej prawidłową pracę oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
 6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu.
 7. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb osób z niej korzystających. Biblioteka jest nieczynna w środy. Jest to dzień przeznaczony na pracę wewnętrzną: katalogowanie, konserwację i selekcję księgozbioru oraz jego opracowywanie.
 8. Księgozbiór podręczny i czasopisma udostępniane są tylko na miejscu.
 9. Systematycznie dokonuje się selekcji zbiorów, wycofując nieaktualne i nieprzydatne materiały.
 10. Wydatki na bibliotekę obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli oraz sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych, pomocy dydaktycznych, środków na organizację imprez bibliotecznych.
 11. Roczny plan finansowy przedkłada się do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej.
 12. Wydatki na potrzeby biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły i rady rodziców, informując o przyznanej wysokości kwoty na początku roku budżetowego.

§ 2 Cele biblioteki szkolnej

 1. Realizacja potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Wspomaganie procesów nauczania i wychowania, edukacja czytelnicza i medialna oraz edukacja kulturalna.
 3. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie krytycznego i rozważnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów.
 4. Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

§ 3 Zadania biblioteki

 1. Tworzenie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej.
 2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wrażliwości kulturalnej i społecznej uczniów.
 3. Wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.
 4. Gromadzenie zbiorów, w tym księgozbioru podręcznego (encyklopedii, słowników, kompendiów i opracowań z różnych dziedzin wiedzy), lektur i literatury pięknej, literatury popularnonaukowej, czasopism dla młodzieży i nauczycieli, multimediów, innych wydawnictw potrzebnych do realizacji zadań statutowych szkoły.
 5. Gromadzenie przepisów prawnych z zakresu oświaty.
 6. Opracowanie zbiorów zgodne z obowiązującymi przepisami.
 7. Udostępnianie zbiorów.
 8. Tworzenie i organizowanie warsztatu informacyjnego.
 9. Propagowanie nowych technologii informacyjnych i medialnych.
 10. Praca pedagogiczna przy zastosowaniu różnych metod, form i środków.
 11. Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym).
 12. Współpraca w realizacji wyżej wymienionych celów i zadań z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, innymi bibliotekami szkolnymi i instytucjami.

§ 4 Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki oraz bazy komputerowej i multimedialnej.
 2. Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami po-szczególnych przedmiotów.
 3. Tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w pracy biblioteki.
 4. Odpowiada za realizację zadań i celów biblioteki.
 5. Sporządza plany pracy, okresowe i roczne sprawozdania, harmonogramy zajęć i imprez biblio-tecznych.
 6. Prowadzi statystykę wypożyczeń i dokumentację pracy biblioteki według obowiązujących prze-pisów.
 7. Stosuje różne formy kształcenia kultury czytelniczej, medialnej i informacyjnej, zapoznaje uczniów z technikami uczenia się i samokształcenia.
 8. Gromadzi zbiory, dokonuje ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z przepisami.
 9. Organizuje i udostępnia warsztat informacyjny.
 10. Prowadzi działalność informacyjną i promocyjną dotyczącą biblioteki i jej zbiorów.
 11. Systematycznie poszerza swoją wiedzę, doskonali umiejętności i warsztat pracy.
 12. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.06.2007 r.