Projekty edukacyjne | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Projekty edukacyjne

Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej tematy przewodnie szkolnego projektu edukacyjnego w tym roku szkolnym dotyczą następujących obszarów:

  • „Nasza cywilizacja”
  • „My z początku XXI wieku”
  • „Wszyscy jesteśmy Europejczykami”

W związku ze zmianą procedury wyboru tematów, w roku szkolnym 2014/2015 wychowawcy klas drugich organizują podział klasy na grupy projektowe (4-6 uczniów w grupie), inspirują i pomagają uczniom w określeniu tematów projektów zgodnie z podanymi powyżej przewodnimi obszarami tematycznymi oraz zgłaszają do koordynatora projektu tematy projektów oraz skład zespołów projektowych w terminie do 07.11.2014 r.

Po zakończeniu tego etapu koordynator przedstawi harmonogram realizacji projektu oraz w porozumieniu z wychowawcami klas drugich i nauczycielami przedmiotów dokona doboru opiekunów poszczególnych projektów uczniowskich.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 2014/2015
Działanie Osoba odpowiedzialna Termin Uwagi
Ustalenie tematów przewodnich projektu na rok szkolny 2014/2015 Rada Pedagogiczna do 15.10.2014
Przedstawienie uczniom celu i zasad projektu edukacyjnego Wychowawca klasy do 31.10.2014  np. na podstawie dzienniczka ze szkolenia RP
Podział uczniów na zespoły:

  • losowo
  • przez wychowawcę
  • przez uczniów
Wychowawca klasy do 07.11.2014 Metodę podziału wychowawca dostosowuje do specyfiki klasy
Ustalenie tematów projektów zgodnych z tematami przewodnimi pod nadzorem wychowawcy klasy Zespoły, wychowawca klasy do 07.11.2014
Wybór opiekunów poszczególnych zespołów Koordynator, wychowawcy klasy, zespoły do 28.11.2014
Podanie do publicznej wiadomości tematów projektów edukacyjnych Koordynator 28.11.2014 Tablica ogłoszeń
Spisanie kontraktów dotyczących ogólnych zasad współpracy w zespole Realizatorzy projektów edukacyjnych – uczniowie klas 2, opiekunowie zespołów do 12.12.2014 Wzór kontraktu dostępny u koordynatora i na tablicy ogłoszeń
Wykonywanie projektów i ich prezentacja Zespoły, opiekunowie, wychowawcy, koordynator do Dnia Otwartego Szkoły, ostateczny termin 20.05.2015
DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU EDUKACYJNEGO 2014/2015

  Obszary tematyczne projektu edukacyjnego

  Tematyka projektu edukacyjnego

  Harmonogram projektu edukacyjnego

  Warunki realizacji projektu edukacyjnego

  Załącznik 1 – Karta projektu edukacyjnego

  Załącznik 2 – Karta zadania projektu edukacyjnego

  Załącznik 3 – Organizacja projektu edukacyjnego