Oferta edukacyjna | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Oferta edukacyjna

Bez tytułu

 

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzenie czterech klas pierwszych:

  • 3 klasy ogólnodostępne w tym:
  • klasa realizująca rozszerzone treści podstawy programowej
    z przedmiotów ścisłych – z językiem angielskim i językiem niemieckim lub hiszpańskim
  • klasa realizująca rozszerzone treści podstawy programowej
    z przedmiotów humanistycznych – z językiem angielskim i językiem niemieckim lub hiszpańskim

Przydziału do klas dokona Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie  wyniku ze sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej oraz ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów kierunkowych.

  • klasa ogólna – z językiem angielskim i językiem niemieckim
  • 1 klasę integracyjną – z językiem angielskim i językiem niemieckim

W klasach z rozszerzonymi treściami podstawy programowej przydział drugiego języka obcego (niemiecki lub hiszpański) będzie uzależniony od preferencji kandydatów. Ze względów organizacyjnych szkoła zastrzega sobie prawo zmiany drugiego języka obcego oraz liczebności klas.

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 jest szkołą obwodową – tzn. kryterium rekrutacji jest kryterium obwodowe – kandydaci zamieszkali
w obwodzie gimnazjum przyjmowani są w pierwszej kolejności. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami  kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Kryteria oraz liczbę punktów za każde z tych kryteriów do klas pierwszych ogólnodostępnych w gimnazjach określa Uchwała nr XX/500/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Do klasy integracyjnej części integracyjnej (5 miejsc – dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego) nie obowiązuje kryterium obwodowe
i przyjmowane są tylko dzieci z orzeczeniem. Natomiast do części ogólnodostępnej oddziału integracyjnego (15 miejsc) obowiązują te same kryteria rekrutacji jak w przypadku oddziału ogólnodostępnego.