Nagrody i stypendia | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Nagrody i stypendia

Droga gimnazjalistko, Drogi gimnazjalisto

wszyscy jesteście na swój sposób wyjątkowi, każdy z Was ma zalety, a może nawet szczególny talent, jeśli łączą się one ze spełnianiem wymogów do uzyskania stypendium, to warto z niego skorzystać.

W gronie naszych uczniów i absolwentów jest uzdolniona młodzież, która pod kierunkiem nauczycieli rozwija swoje zdolności i uzyskuje:

 • stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II,
 • stypendia w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Urzędu Marszałkowskiego,
 • stypendia na kursy języka hiszpańskiego w Instytucie Cervantesa w
  Warszawie.
 • stypendia Prezydenta m.st. Warszawy dla uczniów uzdolnionych za szczególne osiągnięcia,
 • nagrody Burmistrza Dzielnicy Warszawa Rembertów,
 • Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektora Gimnazjum.

Jesteś zdolna/y lub szczególnie uzdolniona/y,
masz wyjątkową pasję i sukcesy, twoje wyniki w nauce są imponujące, a może jesteś o krok?
Jeśli tak, spróbuj dołączyć do grona nagradzonych i stypendystów.

 

NAGRODA BURMISTRZA DZIELNICY WARSZAWA REMBERTÓW

 Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza dla wyróżniającego się gimnazjalisty

STYPENDIUM PRZYZNAWANE PRZEZ DYREKTORA NASZEGO GIMNAZJUM po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie:

  strona Nr 1 Regulaminu
  strona Nr 2 Regulaminu

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O POZOSTAŁYCH STYPENDIACH, NAGRODACH?

Uczniowie, podobnie jak studenci, mogą otrzymać pomoc stypendialną z wielu różnych źródeł pomocy stypendialnej – stypendium naukowego, sportowego czy socjalnego. Stanowią one istotny czynnik pobudzający do rozwijania talentów naukowych, sportowych oraz artystycznych.

Informacji o nagrodach i stypendiach dla najlepszych można szukać na stronach internetowych:

 1. Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl(→ Uczniowie i rodzice → pomoc materialna),
 2. Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl ( → Dla rodziców i uczniów → informacje bieżące),
 3. Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy www.edukacja.warszawa.pl (→ Komunikaty → stypendia),
 4. Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl ( → Edukacja i sport → stypendia dla uczniów) lub www.oeiizk.waw.pl/stypendia/
 5. oraz wyszukiwarka stypendiów w Polsce i zagranicą www.mojestypendium.pl.
  Jedyny w Polsce serwis o stypendiach. W nim znajdziesz wszelkie dostępne stypendia, a także konkursy, oferty staży, praktyk krajowych lub zagranicznych
WYBRANE STYPENDIA:

 

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – PROGRAM REGIONALNY

Rozpoczęła się druga edycja Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, prowadzona przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (priorytet IX). O stypendium mogą ubiegać się uczniowie ze szkół podstawowych (klasa szósta), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy są szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Nabór prowadzony będzie w szkołach do 22 czerwca.
Wszystkie informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl odnośnik: Mazowsze stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ oraz www.edukacja.warszawa.pl (komunikaty)

Fundacja Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Stypendia edukacyjne: Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z najuboższych rejonów Polski, ze wsi i małych miasteczek, zwłaszcza z terenów ogarniętych bezrobociem. Warunkiem uzyskania stypendium są bardzo dobre wyniki w nauce (średnia minimum 4,5) oraz dochód na głowę w rodzinie nie przekraczający 0,7 najniższej gwarantowanej płacy. Fundacja obejmuje pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, przez liceum i okres studiów. Każdy stypendysta otrzymuje co miesiąc 100 zł na cele socjalne oraz 150 zł na wydatki związane z nauką – książki, pomoce, dokształcanie. Poza tym dwa razy do roku otrzymuje po 400 zł na dodatkowe potrzeby, np. zakup ubrania. Zapytaj swojego katechetę, w jaki sposób możesz ubiegać się o stypendium. Więcej informacji: www.dzielo.pl

STYPENDIA m.st.Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej
http://www.centrumjp2.pl/node/13/Stypendia

Na stronie znajdują się wszystkie informacje dotyczące:

 1. wymaganych dokumentów,
 2. terminów składania wniosku,
 3. vademecum stypendysty krok po kroku

Młodzież naszego gimnazjum zachęcamy do składania wniosków o to stypendium.

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, muzycznych, baletowych i plastycznych. Fundusz przyznaje stypendia w formie opieki dydaktycznej, staży, możliwości uczestniczenia w zajęciach matematycznych i informatycznych, plenerach plastycznych i warsztatach muzycznych. Fundusz pomaga w rozwoju poszerzając możliwości aktywności, umożliwiając nieodpłatny udział w organizowanych przez siebie zajęciach oraz – w przypadku stypendystów, dofinansowując realizację wybranych przedsięwzięć służących ich rozwojowi. Merytoryczna pomoc jest możliwa dzięki dobrej woli dziesiątek pracowników nauki z wyższych uczelni, głównie Uniwersytetu Warszawskiego i instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz pedagogów artystycznych i artystów. Wnioski o objęcie pomocą Funduszu złożyć może szkoła kandydata lub sam kandydat. Terminy: wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do biura do 31 maja, każdego roku. Więcej informacji: www.fundusz.org, ul. Chocimska 14; 00-791 Warszawa; telefon: (0-22) 848-23-98, 848-24-68; fax:848-23-98, 845-91-42; e-mail: fundusz@fundusz.org

Fundacja ORLEN DAR SERCA

Przyznaje stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimanzajalnych oraz studentów, w tym także wychowankom rodzinnych domów dziecka rozpoczynających studia, którzy pomimo trudnych warunków materialnych osiągają wysokie wyniki w nauce i mają szczególne osiągnięcia. Stypendia przyznawane są w oparciu o konkurs zgłoszeń – wszystkie dokumenty należy złożyć w warszawskim biurze fundacji. Regulaminy stypendiów są dostępne na stronie internetowej. Więcej informacji: www.darserca.pl, Fundacja Orlen – Dar Serca; ul. G.Bennetta 2, 02-159 Warszawa

Fundacja „Porozumienie Bez Barier” Fundusz Pomocy Młodym Talentom

Przyznaje stypendia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat, szczególnie wyróżniającym się i uzdolnionym w różnorodnych kierunkach: muzycznie, plastycznie, matematycznie, humanistycznie. Stypendia mogą mieć charakter pomocy rzeczowej (pomoc dydaktyczna), finansowej (dotacja celowa) lub rzeczowej i finansowej jednocześnie. Fundacja przyznaje rocznie około 50 stypendiów. Regulamin Funduszu i wniosek stypendialny są dostępne na stronie internetowej. Więcej informacji: www.fpbb.pl