Kryterium rekrutacji | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Kryterium rekrutacji

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych w gimnazjach, a także klas pierwszych integracyjnych – część ogólnodostępna  w gimnazjach – w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność określa Uchwała Nr XX/500/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
.

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/gimnazjum/10377_uchwala-rady-mst-warszawy-w-sprawie-okreslenia

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani w pierwszej kolejności.

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego zgodnie
z kryteriami określonymi w tej uchwale. Przedmiotami „punktowanymi”, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały są:

  • matematyka (maksymalnie 6 pkt)
  • język polski (maksymalnie 6 pkt)
  • język obcy nowożytny (maksymalnie 6 pkt)
  • przyroda (maksymalnie 6 pkt)