Historia | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Historia

Istnieją wydarzenia, które zachowuje się w pamięci na zawsze. Daty, które powracają, ożywiają, które się wspomina. Taką datą dla Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte jest rok szkolny 1958/59. W tym roku placówka otrzymała numer 207, a siedziba jej mieściła się w zaadaptowanym budynku na terenie Akademii Sztabu Generalnego.

Pierwsze kroki stawiano w bardzo trudnych warunkach lokalowych pod kierunkiem p. Mieczysławy Koszewicz. Naukę rozpoczęło 387 uczniów w 9 oddziałach. Rada Pedagogiczna liczyła 12 osób. Liczba uczniów co roku wzrastała.

W roku szkolnym 1959/60 zorganizowano świetlicę dla dzieci matek pracujących. Pierwszą nauczycielką w świetlicy była p. Stanisława Bartocha.

W roku szkolnym 1960/61 dyrektorem szkoły został p. Jan Siemiński – zasłużony nauczyciel i wychowawca oraz dobry organizator. Podczas kierowania przez niego placówką, w roku 1965/66 przenieśliśmy się do nowo wybudowanej szkoły, w której pracujemy do dziś.

W tym pamiętnym roku liczba uczniów naszej szkoły zwiększyła się prawie trzykrotnie. Powstało 25 oddziałów, Rada Pedagogiczna liczyła już 33 osoby.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się na boisku przed nową, jasną i piękną szkołą. Wydarzenie to miało bardzo uroczysty charakter. Udział w nim wzięli:

 • wicekurator Okręgu Szkolnego – p. Lesiak
 • inspektor – p. Regina Sztraus
 • z-ca inspektora – p. Grzegorz Stępniński
 • prezes Zarządu ZNP – p. Redlicz
 • goście ASG
 • rodzice
 • uczniowie

Od początku istnienia szkoły widoczna była wydatna pomoc ze strony ASG (dzisiejszej Akademii Obrony Narodowej), która w różnorodnej postaci trwa do dnia dzisiejszego.

Od roku 1959 datuje się rozwój współpracy szkoły i ASG. W hali sportowej akademii odbywały się choinki noworoczne dla dzieci i młodzieży, w sali kinowej organizowano uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka. Odbywały się także uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Młodzież szkolna przygotowywała wieczornice, apele, występy z okazji Święta Wojska Polskiego, na które zapraszano przedstawicieli WP. Byli oni również częstymi gośćmi na lekcjach języka polskiego, historii i innych spotkaniach z młodzieżą. Uczniowie byli członkami WKS „Kadra”. Brali udział w zawodach strzeleckich i judo. W roku 1966 uczestniczyli w Mistrzostwach Armii Zaprzyjaźnionych.

W dniu 22 IX 1960 roku Szkoła Podstawowa nr 207 została objęta patronatem przez Komendę ASG. Umowa o opiekuństwem patronackim została wznowiona w dniu 28 VIII 1980 roku i prolongowana 20 II 1992 roku.

Akademia zobowiązała się w stosunku do szkoły, między innymi do:

 • udostępniania nauczycielom szkoły bibliotecznych zbiorów pedagogicznych i specjalistycznych AON;
 • nieodpłatnego przekazywania i wypożyczania innych materiałów i pomocy do celów dydaktycznych oraz organizacji imprez szkolnych;
 • stworzenia możliwości odbywania niektórych lekcji przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i naukowej akademii, np. w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie;
 • udostępniania sali kina do celów edukacyjnych ( np. filmy historyczne, dokumentalne) oraz rozwijania u młodzieży zainteresowania sztuką filmową;
 • udostępniania posiadanej bazy sportowej ( stadion, kryty basen, hala sportowa) na zajęcia i zawody sportowe organizowane przez szkołę;
 • podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych przez nauczycieli szkoły w ramach studiów doktoranckich w Wydziale Nauk Humanistycznych.

Szkoła zaś, ze swej strony, zobowiązała się do stworzenia warunków do prowadzenia badań naukowych lub praktyk – w szczególności w zakresie historii, pedagogiki, psychologii i prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych AON. Nasza szkoła zawsze mogła liczyć na wszechstronną pomoc ze strony pracowników AON w wielu trudnych sytuacjach.

Od roku 1965 szkoła rozwinęła współpracę z wyższymi uczelniami, np. AWF, Studium Wychowania Przedszkolnego.

W ramach współpracy organizowaliśmy i organizujemy praktyki pedagogiczne dla studentów. Nauczyciele naszej szkoły podczas praktyk sprawują bezpośrednią opiekę nad studentami.

W roku 1966 samorzutnie powstało Koło Przyjaciół Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych, którego prezesem został uczeń kl. VII, Leszek Kozak. Młodzież nawiązała korespondencję z byłymi więźniami obozów.

Zainteresowania uczniów rozszerzały się coraz bardziej dzięki dwojgu ludziom: Włodzimierzowi Kulińskiemu i Irenie Kulińskiej.

Koło Przyjaciół Byłych Więźniów obozów Koncentracyjnych przekształciło się w „Koło Przyjaciół ZBOWID”. W ramach tej organizacji działało kilka sekcji, mających własną problematykę wyrażoną nazwami: Bohaterów Warszawy, Partyzantów, Bohaterów Westerplatte, Frontowców, Więźniów obozów koncentracyjnych, a także Bohaterów własnej dzielnicy. Młodzież urządzała wystawki, zbierała pamiątki, opracowywała materiały historyczne, urządzała spotkania z uczestnikami walk w czasie II wojny światowej, była inicjatorem organizowania spotkań z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. Organizowano wycieczki do miejsc walki i męczeństwa.

Pamiątki, wspomnienia i listy tych ludzi znajdują się w opracowanej przez młodzież Księdze Pamięci pt. „Ci co przeżyli mówią…”.

Młodzież szkolnego „Kola Przyjaciół ZBOWID – u” podjęła akcję pod hasłem „Moje oszczędności na centrum Zdrowia Dziecka – oto mój hołd dla bohaterskich dzieci Warszawy”.

W zbiórce pieniędzy udział wzięły wszystkie klasy. Zebrano i wpłacono (w dniu 20 IV 1968 r. ) sumę 4000 zł.

pomnikNadanie imienia szkole i otrzymanie sztandaru  17 stycznia 1967 r. nadano szkole zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte oraz wręczono sztandar przez Komitet Rodzicielski i miejscowe społeczeństwo. Sztandar wręczył kierownikowi szkoły Janowi Siemińskiemu przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, płk Kondracki.

Po przekazaniu sztandaru pocztowi sztandarowemu złożonemu z uczniów klas ósmych, do młodzieży szkolnej przemawiał bohater Westerplatte, oficer rezerwy, por. Grodecki, który interesująco opowiadał o obronie Westerplatte.

Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Imię Bohaterów Westerplatte nadało kierunek pracy wychowawczej, stało się symbolem wychowania patriotycznego, mobilizowało nauczycieli i uczniów do codziennej, rzetelnej pracy.

NARODZINY GIMNAZJUM
 • W latach 1999 – 2001 Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
 • W latach 2001 – 2004 Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
 • Od września 2004 r. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte

1 września 1999 r. zgodnie z reformą oświaty zaczęło funkcjonować pierwsze rembertowskie gimnazjum. Przez dwa lata istnieliśmy jako Zespół Szkół razem z „wygasającą” Szkołą Podstawową nr 207, której ostatnie klasy pożegnaliśmy w czerwcu 2001 r.

Gimnazjum przejęło tradycje SP 207 oraz imię Bohaterów Westerplatte, które nosiła od 17 września 1967 r. Jesteśmy aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte, który zrzesza ponad 60 szkół noszących to zaszczytne imię.

Od 01.09.2009 do gimnazjum uczęszcza 273 uczniów uczących się w 10 oddziałach.
DYREKTORZY

W latach 1999 – 2006 funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Irena Kolińska. Od września 2006 r. do chwili obecnej dyrektorem Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 jest pani Dorota Jachnik.

KADRA PEDAGOGICZNA

 • 30 nauczycieli, w tym:
  • 19 nauczycieli dyplomowanych,
  • 10 nauczycieli mianowanych,
  • 1 nauczyciel kontraktowy
 • NAUCZYCIELE
  • posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania danego przedmiotu w gimnazjum,
  • są doceniani i mają duże uznanie, za co otrzymują podziękowania Kuratora, Burmistrza, Rady Dzielnicy oraz instytucji współpracujących ze szkołą,
  • za swoją pracę wielu z nich otrzymało już nagrodę:
   • Kuratora
   • Prezydenta
   • Burmistrza
   • Dyrektora gimnazjum
 • PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 • 2 pracowników administracji posiadających wykształcenie wyższe,
 • 10 pracowników obsługi, w tym 2 pracowników bloku żywienia.