Działania szkoły zmierzające do poprawy wyników kształcenia prowadzone w roku szkolnym 2008/09 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Działania szkoły zmierzające do poprawy wyników kształcenia prowadzone w roku szkolnym 2008/09

ORGANIZOWANIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH O ZASIĘGU DZIELNICOWYM I WARSZAWSKIM

 • V edycja Międzydzielnicowego Konkursu Chemicznego „Atom i cząsteczka”
 • III edycja Dzielnicowego konkursu „Jan Paweł II Wielki” w kategorii plastycznej, multimedialnej, literackiej
 • V edycja Dzielnicowego Turnieju Ekologicznego „Woda wokół nas”

PROWADZENIE AKTYWNYCH METOD NAUCZANIA WZBOGACAJĄCYCH PROCES NAUCZANIA

 • Wykorzystywanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem programów multimedialnych z Wydawnictwa Express Publishing skorelowanych z podręcznikiem języka angielskiego;
 • Prowadzenie zajęć w pracowni laboratoryjnej językowej wyposażonej w stanowiska do odbioru audio dla każdego ucznia;
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z udziałem instytucji wspomagających proces kształcenia – „Lekcje techniki z Akademią Techniki”, „Obraz Polaków w Unii Europejskiej – Polacy w Holandii” – Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii;
 • Wykorzystywanie programów multimedialnych na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów takich jak: język angielski, język hiszpański, geografia, matematyka, biologia, język polski;

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM CERVANTES

Trzech uczniów naszego gimnazjum otrzymało stypendium umożliwiające odbycie kursu języka hiszpańskiego w wymiarze jednego semestru.

OPIEKA NAD UCZNIAMI SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYMI

 • Realizacja programu w zakresie otrzymanego przez uczennicę stypendium w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
 • Otrzymującymi w roku szkolnym 2008/2009 Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II;
 • Kierowanie wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II na rok szkolny 2009/2010 dla uczniów naszego gimnazjum;

WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ AKADEMIA NAUK, POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności w pracy z uczniem zdolnym.

DBAŁOŚĆ O WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH

 • Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki, języka polskiego, wychowania fizycznego, fizyki;
 • Wyposażenie pracowni językowych w tablice interaktywne z zestawem niezbędnym do jej obsługi – 2 szt.;

TWORZENIE KLAS ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA TEMATYCZNE

 • Klasy o zintegrowanym nauczaniu matematyki i informatyki;
 • Klasa językowa rozwijająca wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego i hiszpańskiego;
 • Klasa rozwijająca zainteresowania przedmiotami humanistycznymi;

OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ZEWNĘTRZNYCH W KLASACH TEMATYCZNYCH

 1. Klasa o zintegrowanym nauczaniu przedmiotów humanistycznych
 2. Klasa o zintegrowanym nauczaniu przedmiotów matematyki i informatyki
 3. ORGANIZOWANIE KAŻDEGO ROKU EGZAMINÓW PRÓBNYCH DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH ŚCIŚLE ZGODNIE Z PREDURAMI EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO

  W tym roku szkoła przystąpiła do egzaminu próbnego organizowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, gdzie osiągnęliśmy wysokie wyniki.

  wk

  Ewaluacja działań wynikająca z prowadzenia szczegółowej analizy wyników nauczania w klasyfikacji półrocznej i rocznej oraz analizy wyników egzaminów zewnętrznych.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z filozofii dla uczniów naszego gimnazjum na każdym poziomie w klasach I, II i III jak również zajęć dzielnicowych w tym zakresie.

  Udzielanie indywidualnych konsultacji uczniom mającym trudności w nauce zgodnie z opracowanym harmonogramem.

  Prowadzenie indywidualnych konsultacji przygotowujących grupy uczniów do udziału w konkursach tematycznych i przedmiotowych – w zależności od potrzeb.

  PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH UWZGLĘDNIAJĄCYH PODZIAŁ UCZNIÓW NA UZDOLNIONYCH I MAJĄCYH TRUDNOŚCI W NAUCE

  • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów – w zależności od potrzeb uczniów;
  • Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów gimnazjalnych z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz języka angielskiego;
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu informatyki, plastyki, teatru, filozofii, języków obcych (język angielski i hiszpański), matematyki, języka polskiego;

  DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

  • Udział nauczycieli w warsztatach, konferencjach, szkoleniach organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń np. „Statut szkoły jako podstawa prawna regulująca pracę placówki”, „Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna”, „Ochrona danych osobowych w oświacie”, „Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego. Teoria i praktyka”, „Porozumienie bez Przemocy jako nowa kultura w edukacji”, „Planowanie i dokumentacja pracy pedagoga szkolnego”, „WIE – istota i zasady pisania wniosków” itd.;
  • Warsztaty metodyczne w zakresie wykorzystania tablicy interaktywnej w procesie nauczania;
  • Warsztaty metodyczne „Zasoby internetowe a opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych”;
  • Szkolenie „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – sposoby postępowania i metody pracy”;
  • III Kongres Pedagogów i Psychologów;
  • Szkolenie „Pomoc osobom doznającym przemocy”;
  • XII Kongres Dyrektorów Szkół „Reforma oświaty w 2009 roku”;
  • „Od pracy wychowawczej po dydaktykę – jak organizować pracę szkoły od września 2009?”;

  Ścisła współpraca nauczycieli z doradcami metodycznymi w zakresie nauczanego przedmiotu.

  Praca nauczycieli matematyki i geografii w pracach komisji konkursów przedmiotowych – kuratoryjnych – pełnienie funkcji przewodniczących tych komisji.

  PODWYŻSZANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI ZGODNIE Z POTRZEBAMI SZKOŁY – 3 NAUCZYCIELI

  • studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Wyższej TWP;
  • studia podyplomowe z języka angielskiego na Wydziale Pedagogicznym Instytutu Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;
  • kurs kwalifikacyjny w Instytucie Europejskim „Patriotyzm, Obronność, Bezpieczeństwo 2009”;

  Współpraca szkoły z uczelniami wyższymi w zakresie odbywania praktyk studenckich (wychowanie fizyczne, język angielski, psychologia).

  Uczestniczenie nauczycieli matematyki, chemii, geografii w pracach komisji egzaminów zewnętrznych (egzaminatorzy).

  PODWYŻSZANIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY POPRZEZ UDZIAŁ I REALIZACJĘ PROGRAMÓW

  • „Otwarte sale i boiska szkolne”
  • „Komputer dla ucznia”
  • „Bezpieczna szkoła”
  • „Warszawski samorząd uczniowski działa”
  • „Mediacje rówieśnicze – sposobem rozwiązywania konfliktów bez przemocy”
  • „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
  • „Zachowania ryzykowne”
  • „Płytka wyobraźnia”
  • „Rozwój na trzeźwo”
  • „Wzmocnienie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia” – w ramach programu „Trzymaj formę”

  Integracja z innymi szkołami m.in. udział 75 uczniów w Pikniku edukacyjnym Olimpiad Specjalnych „Dołącz do nas – polećmy latawcem” na Podzamczu.

  Piknik służył wspólnym działaniom i poznaniu się uczniów warszawskich szkół integracyjnych, specjalnych i masowych. Zamierzeniem autorów programu było wykształcenie u dzieci i młodzieży wrażliwości i otwartości na piękno drugiego człowieka.