List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,
przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej,
ale także satysfakcjonującej pracy. 1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych
rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców,
dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców.
W roku szkolnym 2017/2018 szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowej
podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz podniesienie jakości
edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Szczególną uwagę
środowiska oświatowego będę chciała zwrócić na wzmocnienie wychowawczej
roli szkoły oraz bezpieczne korzystanie uczniów z internetu. Zależy mi
również na wprowadzeniu doradztwa zawodowego do wszystkich szkół
i placówek oświatowych oraz na usprawnieniu edukacji włączającej.
Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w finansowaniu oświaty i w pragmatyce
zawodowej nauczycieli. Będzie to pierwszy etap zmian porządkujących system
finansowania zadań oświatowych. Chcemy, aby był on przejrzysty i łatwiejszy
w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące, a także dyrektorów szkół
i placówek.
Ścieżka awansu zawodowego będzie powiązana z oceną pracy, a jej długość uzależniona
od jakości pracy. Ujednolicony zostanie obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin
dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także
terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych.
Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej będą ukierunkowane na wzmocnienie roli
nauczyciela i podniesienie jego prestiżu. Wprowadzimy nową formułę doskonalenia
zawodowego oraz podwyżki wynagrodzeń.
Reforma edukacji to proces zaplanowany na wiele lat, ale już dziś pragnę podziękować
dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy od początku brali aktywny udział
w jej wdrażaniu i byli blisko uczniów oraz rodziców. Uczestnictwo w ponad
3 tys. szkoleń zawodowych z nowej podstawy programowej jest znakiem
zaangażowania środowiska nauczycielskiego w proces zmian w polskiej oświacie.
Warszawa, 25 sierpnia 2017 r.
Każdego dnia współpracują Państwo nie tylko z uczniami, ale także z ich rodzicami,
wkładając wiele wysiłku, pasji i entuzjazmu w nauczanie oraz wychowanie dzieci.
Serdecznie za to dziękuję. Życzę wielu sukcesów edukacyjnych i satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego składam również życzenia wszystkim
uczniom, aby jak najlepiej wykorzystali nadchodzący czas. Korzystajcie ze wszystkich
szans, jakie daje Wam szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi.
Nie bójcie się zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Nie zrażajcie się
niepowodzeniami, bo są one częścią edukacji. Nie zapominajcie również o tym,
że w trudnych chwilach zawsze możecie liczyć na pomoc ze strony swoich
wychowawców i nauczycieli.
Pragnę podkreślić, jak ważną częścią społeczności szkolnej są rodzice. Zaangażowanie
z ich strony stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli oraz wychowawców. Pomaga
w realizacji celów oraz zadań edukacyjno-wychowawczych. Dobra współpraca
na linii szkoła–rodzice wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwia rozwiązywanie
trudnych sytuacji. Życzę rodzicom, aby wspierali rozwój swoich dzieci. Dając im dobry
przykład, będą dla nich podporą w trudnych momentach. Jestem przekonana, że taka
aktywność szybko przełoży się na liczne sukcesy dzieci.
Wprowadzanie zmian w systemie edukacji poprzedziło przygotowanie przez
samorządy nowych sieci szkół i dostosowanie ich do zmienionego ustroju. Dziękuję
wszystkim prezydentom, burmistrzom, starostom, wójtom za włączenie się w proces
reformowania polskiej oświaty i wspólną troskę o przyszłość młodego pokolenia.
Zapewniliśmy finansowe wsparcie samorządów na pokrycie bieżących wydatków
związanych z wdrażaniem zmian w edukacji. Zagwarantowaliśmy również środki
na kolejne lata.
Dziękuję również całemu środowisku polskiej oświaty za trud wkładany w niezwykle
odpowiedzialny proces uczenia i wychowania. Państwa wiedza i zaangażowanie mają
nieoceniony wpływ na rozwój młodego pokolenia. Dzięki codziennym wysiłkom
uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, ale mogą także doskonalić
swoje talenty. Rozwijając ich pasje i zainteresowania, wpływacie Państwo na osobowość
i charakter młodych ludzi, a to najważniejsze w pracy nauczyciela.
Życzę powodzenia w nowym roku szkolnym 2017/2018.
Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów…