Projekt „ARGOS” | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Projekt „ARGOS”

W związku z realizacją projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, informujemy, że 6 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu.

W ramach projektu grupie 1000 osób, zostanie bezpłatnie użyczony laptop z oprogramowaniem, akcesoriami oraz dostępem do Internetu na okres 5 lat. Ponadto, przez cały okres trwania projektu, uczestnicy będą mogli korzystać z serwisu oraz wsparcia technicznego, świadczonego zdalnie lub w miejscu zamieszkania. Zakwalifikowani do projektu uczestnicy odbędą także dwudniowe szkolenie z zakresu obsługi komputera
i Internetu.

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:

  • Posiadają obywatelstwo polskie,
  • Są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
  • Są uczniami I lub II klasy gimnazjum publicznego w roku szkolnym 2013/2014,
  • Nie mają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
  • Są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2013 r. był niższy niż 1270 zł.

Nabór wniosków będzie trwał w okresie 6 marca – 7 kwietnia 2014 r., do godziny 15.00

Miejsce pobierania i składania Formularza wniosku – gimnazjum publiczne, do którego uczęszcza uczeń.

Formularz wniosku w wersji elektronicznej będzie dostępny od dnia 06.03.2014 pod adresem internetowym: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl/.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej będą dostępne od dnia 06.03.2014 na stronie internetowej projektu: http://argos.um.warszawa.pl/, a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Sposób wypełniania wniosku:

  1. W celu wypełnienia formularza wniosku, wnioskodawca rejestruje się w systemie, na stronie internetowej wniosek.argos.um.warszawa.pl.
  2. Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie, a następnie zgłosić się do sekretariatu gimnazjum, do którego uczęszcza kandydat/ka, w celu zatwierdzenia wniosku. Pracownik gimnazjum wydrukuje zatwierdzony wniosek, który wnioskodawca podpisze w jego obecności.
  3. Wnioskodawca, który nie posiada dostępu do Internetu, może skorzystać z pomocy pracownika gimnazjum. Pracownik szkoły zarejestruje wnioskodawcę w systemie i na podstawie podanych przez niego danych wypełni oraz zatwierdzi wniosek. Następnie wniosek zostanie wydrukowany w celu podpisania przez wnioskodawcę.
  4. Potwierdzeniem złożenia wniosku przez wnioskodawcę jest przekazana przez pracownika szkoły kserokopia pierwszej strony formularza, zawierająca numer wniosku oraz datę i godzinę jego wygenerowania.

Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest wnioskodawca rodzic/opiekun prawny ucznia.

Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że uczestnicy nauczą się nowych umiejętności, przełamią barierę w komunikowaniu, a poprzez dostęp do osobistego sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu uzyskają cenne narzędzie do rozwijania m.in. swoich zainteresowań.

Realizatorem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

ZAŁĄCZNIKI

  ARGOS – Ulotka
  ARGOS – Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m. st. Warszawy – ul. Canaletta 2, pok. nr 9
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
tel. (22) 443 02 76, (22) 443 02 77
e-mail: argos@um.warszawa.pl